Wildlifefund

โครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่บนที่ราบน้ำท่วมถึง (Flood plain) และเป็นระบบนิเวศจำเพาะของพืช และสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น เต่าชนิดต่างๆ กบ เขียด นกน้ำ ปลา ฯลฯ  แต่เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของพื้นที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้พื้นที่ธรรมชาติที่เหลืออยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ถูกถม ถูกไถกลบ โดยเครื่องจักรกลเป็นจำนวนมากทุกวัน  การถมพื้นที่เหล่านี้ในทันที โดยไม่ได้คำนึงถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ทำการไถกลบ ทำให้สัตว์ต่าง ๆ จำนวนมากมายถูกฝังตายทั้งเป็นทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง และน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ทรัพยากรสัตว์น้ำอันมีคุณค่าเหล่านี้ต้องถูกทำลายไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่มีเหตุผลเท่าที่ควร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้กำลังเกิดขึ้นทุกวัน ไม่เพียงเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศไทย

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการทำบุญช่วยชีวิต และอนุรักษ์สัตว์ต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกผลกระทบจากการปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง จึงนำเสนอโครงการนี้ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินการรณรงค์ และดำเนินโครงการร่วมกันกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น กรมประมง สถานศึกษา วัด หน่วยงานธุรกิจเอกชน เป็นต้น ร่วมกันจับและช่วยชีวิตสัตว์ต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง จัดสถานที่อนุบาล เพื่อเป็นพื้นที่รองรับสัตว์ที่ช่วยเหลือมา และเมื่อทำการพักฟื้นจนสัตว์อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยแล้วจะได้นำคืนสู่ธรรมชาติที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะนำเสนอให้โครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหาคม 2556


พื้นที่เดิมก่อนดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) ประกอบไปด้วยพรรณไม้น้ำหลายชนิด

ทำการปรับพื้นที่หน้าดินโดยใช้รถไถกลบพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด

พื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกปรับสภาพแล้วสัตว์จำนวนมากถูกฝังตายทั้งเป็นภายใต้พื้นที่ถูกถม


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากการปรับพื้นที่ของการก่อสร้างโครงต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 2. เพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์
 3. เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในการช่วยช่วยชีวิตสัตว์ที่ถูกผลกระทบจากการปรับพื้นที่ก่อสร้าง
 4. เกิดจิตสำนึกและการตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้ตัวของประชาชน
 5. รวมถึงสร้างวัฒนธรรมในการสร้างบุญกุศลในการรักษาชีวิตสัตว์
 6. เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2556
 7. เพื่อเป็นจุดเริ่มของโครงการที่จะขยายไปทั่วประเทศไทย

 

วิธีการดำเนินงาน

 1. รวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่จะก่อสร้างจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. สำรวจว่าพื้นที่ก่อสร้างใดที่อยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำที่อาจจะมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่
 3. กำหนดพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ
 4. จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและคณะทำงานปฏิบัติการ
 5. ประสานงาน และร่วมกำหนดวิธีการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ได้แก่  การประสานงานในการจับสัตว์น้ำก่อนดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 เดือน หรือระหว่างการปรับพื้นที่ ให้มีเจ้าหน้าที่โครงการคอยจับสัตว์ออกจากพื้นที่ก่อสร้างในทันที
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการและเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือชีวิตสัตว์
 7. รับบริจาคทุนทรัพย์และอาหารในการอนุบาลสัตว์
 8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสัตว์ที่อนุบาลจนสภาพแข็งแรงปลอดภัยแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ
 9. ประเมินผลโครงการเพื่อวางแผนขยายโครงการไปทั่วประเทศไทย

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 1. ได้ทำโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 2. ได้ร่วมกันอนุรักษ์และทำบุญช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
 3. เกิดความร่วมมือของหน่วยงานของภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ในการอนุรักษ์ และการส่งเสริมการสร้างบุญกุศลต่อชีวิตสัตว์
 4. เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชีวิตสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์โดยที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 5. เพื่อรักษาพันธุ์สัตว์ และอนุรักษ์ธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ
 6. เกิดภาพพจน์ที่ดีให้กับหน่วยงานและบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการ
 7. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อจะนำไปสู่การขยายโครงการไปทั่วประเทศไทย

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
Virtual Sports TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

สินค้าที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531