Wildlifefund

ผู้ก่อตั้ง

 

การศึกษา
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ผลงานที่สำคัญ
เปิดแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์(ส่วนตัว) ในงานแสดงวิทยาศาสตร์ประจำปีขงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแสดงปาฐกถา เรื่อง สัตว์ป่าในเมือง ในปี 2493
ก่อตั้งนิยมไพรสมาคม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤกษชาติและสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักธรรมาติแก่ประฃาชนและเยาวชน ในปี 2495

 • เขียนบทความเรื่องนกในประเทศไทย ในวารสารวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2498 เขียนเรื่องสัตว์ป่าลงในสยามรัฐ 100 ตอน
 • ฉายสไลด์และภาพยนตร์ทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน โดยถ่ายทำเอง
 • พิมพ์นิตยสารนิยมไพร เมื่อเดือนเมษายน 2501 และพัฒนาเป็น ข่าวนิยมไพร(Conservation News) และสารนิยมไพร (Conservation for Thai Yoiuths)
 • แต่งหนังสือ นิตยสารและสารคดี เช่น เที่ยวป่า ธรรมชาตินานาสัตว์ ชีวิตของฉัน ลูกกระทิง ฯลฯ
 • จัดนำผู้สนใจเที่ยวป่า
 • เขียนเรื่องธรรมชาติให้แก่ราชบัณฑิตสถานและกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
รณรงค์ผลักดันรัฐบาลให้ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 10 ปี จนกระทั้งรัฐบาลประกาศใช้

 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503
 • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
 • ประกาศเขาใหญ่และภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2505

ช่วยจัดตั้งนิยมไพรสมาคม สาขากาญจนบุรี

ช่วยประชาชนจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 • ช่วยจัดการคุ้มครองนกปากห่าง วัดไผ่ล้อม จ. ปทุมธานี ปี 2497
 • เขตห้ามล่าวัดนิยมไพรวนารามทับตะโก ปี 2502
 • ช่วยจัดตั้งเขตสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปี 2513

 

ก่อตั้งชมรมดูนกกรุงเทพ ปี 2505 
จัดให้มีงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี 2511
พัฒนาอาชีพชาวเขาบนดอนอินทนนท์ให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่นและรักษาป่าที่เหลือ
แต่งหนังสือวิชาการเกี่ยวกับสัตว์ 

 • Birds Guide of Thailand พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2511 ครั้งที่ 2 ปี 2517 ครั้งที่ 3 ปี 2534  
 • Mammals of Thailand ปี 2520  
 • Feild Guide to Butterflies of Thailand ปี 2520
 • สัตว์ในวรรณคดี
 • บทความต่างๆ เป็นจำนวนมาก

ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพิชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 13 ตุลาคม 2526 

ส่วนหนึ่งแห่งเกียรติยศ

2514  สมาชิกกิตติมศักดิ์ของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF)
2517  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ ช้างเผือก (ต.ช.)
2519  ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศุกดิ์(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2521  สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ (IUCN)
2522  รางวัล J. Pual Getty Wildlife Conservation Prize เป็นคนที่ 4 ของโลก เป็นคนแรกของเอเชีย
2522  ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2523  เครื่องราชอิสริยาภรณ์โกลเด้นอาร์ค (The Order of the Golden Ark) จากเจ้าชายเบิร์นฮาร์ด แห่งเนเธอแลนด์
2528  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.1)

สรุปงานเขียนของ น.พ.บุญส่ง เลขะกุล

บทความ  66 เรื่อง
สารคดี  62 เรื่อง
ตำรา  34 เรื่อง
นิยาย  3 เรื่อง 

รายชื่อชนิดดสัตว์ที่ได้รับการตั้งชื่อ

ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง  Hipposideros lekaguli
งูลายสอหมอบุญส่ง  Parahelicops boonsongi
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง  Callosciurus finalaysoni boonsongi
นกปรอดเล็กตาขาวหมอบุญส่ง  Hypsipetes propinquus lekhakuni
นกจับแมลงคอน้ำตาลแดงหมอบุญส่ง  Cyornis banyumas lekhakuni
อึ่งกรายหมอบุญส่ง  Xenophrys lekaguli

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
Virtual Sports TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

สินค้าที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531