SWITCH LANGUAGE

ความรู้เกี่ยวกับนกยูง

นกยูงคองโก นับเป็นนกยูงเพียงชนิดเดียวที่มิได้อยู่ในสกุล Pavo โดยจัดอยู่ในสกุล Afropavo

ชื่อภาษาอังกฤษ Congo Peafowl  
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Afropavo congenis)
นกยูงคองโก นับเป็นนกยูงเพียงชนิดเดียวที่มิได้อยู่ในสกุล Pavo โดยจัดอยู่ในสกุล Afropavo มีถิ่นกำเนิดแถบบริเวณลุ่มแม่นำ้คองโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกา

ลักษณะทั่วไป : 
นกยูงคองโกมีขนาดตัวเล็กกว่า รวมถึงตัวผู้ไม่มีขนหางที่ยาว และไม่มีแววมยุราเหมือนนกยูงสกุล Pavo ส่วนบนของตัวเป็นสีเขียว คอและส่วนล่างของลำตัว รวมถึงปลายหางเป็นสีม่วงแกมดำ แต่ในตัวเมียส่วนที่เป็นสีม่วงจะเป็นสีนำ้ตาล ตัวผู้มีหงอนเป็นเส้นแข็งๆ คล้ายขนหมูเป็นกระจุกสีขาว  และติดกับสีขาวเป็นกระจุกสีดำอยู่ทางด้านหลัง ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีรูปร่างป้อมอ้วนสั้น

 
นกยูงตัวผู้
 
 
นกยูงตัวเมีย
 
 
Back to Top