SWITCH LANGUAGE

เป้าหมาย

มูลนิธิฯจะมีส่วนร่วมในการทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งในถิ่นกำเนิด (In-situ Conservation) และนอกถิ่นกำเนิด (Ex-situ Conservation) รวมถึงการมีส่วนร่วมในการนำสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ มูลนิธิฯ จะสนับสนุนแนวทางในการการจัดพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่และขยายพันธุ์สัตว์และพืช เพื่อการอยู่รอดและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและเอื้อประโยชน์ระหว่าง คน ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์และพืชหายาก โดยเฉพาะสัตว์และพืชประจำถิ่นบางชนิด การช่วยเหลือสัตว์ป่าในกรณีฉุกเฉิน เฉพาะหน้า เช่น สัตว์ป่าที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และปัญหาจากการพัฒนาพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหรือพืชป่ามาแต่เดิม คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความเชื่อมั่นว่า เป้าหมายที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้นนี้ จะเหมาะสมกับจำนวนทุนและจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอนาคตและความสำเร็จขององค์กรนั้น ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่เราจะได้รับจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยและสังคมโลก

การดำเนินงาน 1. ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่า ในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของราชการ
2. ให้คำปรึกษา ในการจัดการเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นกำเนิด การอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิด 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า
3. รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูล และประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. สร้างเครือข่ายตัวแทนของมูลนิธิฯ ในการดำเนินกิจกรรมและประสานงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

5. วางแผน ในการจัดการฟื้นฟูสภาพป่าธรรมชาติและศึกษาแนวทางการนำสัตว์คืนสู่ป่าธรรมชาติ
Back to Top