SWITCH LANGUAGE


4 สิงหาคม 2559 คุณจงชนะ เรืองรัตน์ มอบเมล็ดพันธุ์ต้นยางนา มะค่า ตะเคียน จำนวน 1,000 เมล็ด เพื่อนำไปเพาะพันธุ์และปลูกซ่อมแซมในพื้นที่อนุรักษ์ที่โดนไฟไหม้ ณ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน 
6 สิงหาคม 2559 นักเรียน ม.6/126 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่บริจาคกล้าไม้ จำนวน 10 ต้น ทางมูลนิธิฯ จึงจัดกิจกรรมให้้ร่วมกันเพาะเมล็ดพืช 
5 มีนาคม 2560 นำกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด นำไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
Back to Top