SWITCH LANGUAGE

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เล็งเห็นว่าศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เล็งเห็นว่าศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ของคนในพื้นที่และบุคคลทั่วไป จึงได้สนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างห้องสมุดขึ้น และให้ชื่อว่า “ห้องสมุดรักษ์มยุรี” เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนรักการอ่านอันจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

 

หลังจากที่ห้องสมุดสร้างเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2558 มูลนิธิฯ จึงเปิดขอรับบริจาคหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกแขนง จากหลายหน่วยงานและจากบุคคลทั่วไป  โดยมีผู้ร่วมบริจาคหนังสือจากหลายหน่วยงาน รวมกว่า 600 เล่ม อาทิเช่น 

   1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   2. หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

   3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   4. ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เป็นต้น 

   


 
Back to Top