SWITCH LANGUAGE

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้เล็งเห็นถึงวามสำคัญของการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ได้เล็งเห็นถึงวามสำคัญของการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าทั้งในถิ่นกำเนิดและนอกถิ่นกำเนิด รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล   จึงให้การสนับสนุนมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดทำโครงการยุวชนลี้คุ้มครองสัตว์ป่าสัญจร ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2558  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย และครู จำนวน 33 คน จากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  และโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้ จ.ลำพูน  เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 
1. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 
เป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์สัตว์ทะเลชนิดต่างๆ 
 
 

2.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
สถานที่ศึกษาชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ป่านอกถิ่นกำเนิดกว่า 300 ชนิด  รวมทั้งฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดย พิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 

3.ป่าชายเลน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าขายเลน โดยมีวิทยากรจากกองทัพเรือบรรยายให้ความรู้และได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
 

4.ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  
แหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล รวมทั้งดำเนินงานวิจัยเต่าทะเล และการรักษาเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งดำเนินงานโดยกองทัพเรือมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493
 
 

5.กิจกรรมสันทนาการ โดยกองทัพเรือและกิจกรรมเล่นน้ำทะเล ณ หาดนางรำ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและความสามัคคี

6.พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร
เข้าพบ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดก่อนเดินทางกลับอีกด้วย 
Back to Top