SWITCH LANGUAGE

มูลนิธิฯเริ่มก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

โครงการ “ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด”  ได้จัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยใช้ชื่อว่า “ศาลา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” เพื่อเป็นการขอบคุณ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ

ศาลา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีวัตถุประสงค์สร้างไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยนกยูงไทยและสัตว์ป่าอื่นๆ ในท้องถิ่น  รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าให้ระบบนิเวศคืนความสมบูรณ์ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยนกยูงไทย  

    

ศาลา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยภายในศาลาฯ ได้จัดทำบอร์ดข้อมูลประวัติการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ความเป็นมาของโครงการฯ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกยูง รวมถึงโมเดลพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ได้เข้าใจรายละเอียดของโครงการฯ

    

Back to Top