SWITCH LANGUAGE

สื่อจากเรา

โลกนี้ แผ่นดินนี้ แม่น้ำนี้ ภูเขานี้ ทะเลนี้ สัตว์นี้ ต้นไม้นี้ ล้วนไม่ใช่ทรัพย์สินของคนรุ่นเรา ทั้งหมดนี้มันคือทรัพย์สมบัติของลูกของหลานที่เราขอยืมมาใช้ เรามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสมบัติเหล่านี้เพื่อให้ลูกหลานได้มีในสภาพที่สมบูรณ์และมีคุณภาพที่สุด

Back to Top