Wildlifefund

การบริจาค

ทุกการบริจาคของคุณ จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการร่วมกับมูลนิธิฯ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ปล.ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมบริจาค
wrappixel kit

สมัครสมาชิกรายปี

สมัครเป็นสมาชิกรายปี 500 บาท

wrappixel kit

สมัครสมาชิกตลอดชีพ

สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 5,000 บาท

บริจาคในนามองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์กรที่มีส่วนสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ จะแสดงโลโก้ขององค์กรในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
บริจาคในนามองค์กร
บริจาคในนามองค์กร
ร่วมสนับสนุนเรา

ในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

บริจาคในนามองค์กร
ลงทะเบียน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

มูลนิธิฯ มีความยินดีรับอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ในการทำงานด้านอนุรักษ์ ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

สามารถบริจาคผ่าน Application ได้แล้ววันนี้

อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบริจาค
wrapkit wrapkit

0

สมาชิกเว็บไซต์

29

จำนวนสมาชิก

180

จำนวนผู้บริจาค

36,275.23

จำนวนเงินบริจาค

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
องค์กรความร่วมมือ
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.

64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

8.00 AM - 6:00PM
081-940-3740