พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปภัมภ์

          "เมื่อคราวที่ข้าพเจ้ารับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยไว้ในความอุปถัมภ์นั้น ข้าพเจ้ายังไม่ประจักษ์อย่างถ่องแท้ถึงความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของเรา แต่มาบัดนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าเราหันมาตื่นตัวในการอนุรักษ์มากขึ้น จนถึงกับบรรลุลงในแผนพัฒนาแห่งชาติ แม้ว่ากว่าที่เราจะเริ่มตระหนักนั้นจะกินเวลามาหลายสิบปี และสัตว์ป่ารวมทั้งพันธุ์ไม้ซึ่งเคยมีอยู่ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกอย่างเช่น เนื้อสมัน ได้สูญพันธุ์ไปแล้วหลายชนิดก็ตาม แต่ความผิดพลาดเหล่านี้คงจะเป็นบทเรียนให้เราอนุรักษ์ต่อไปด้วยความรอบคอบและถูกหลักวิธิยิ่งขึ้น

อ่านต่อ

รำลึกถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ในวาระครบรอบ 30 ปี

นายแทพย์บุญส่ง เลขะกุล

ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

นพ.บุญส่ง เลขะกุล ผู้กก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นหนึงในผู้บุกเบิกวงการอนุรักษ์ธรรมชาติของไทย ความทุ่มเทและความพยายามที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนหนังสือและบทความที่ท่านเขียนซึ่งได้ถูกตีพิมพ์และอ่านอย่างกว้างขวาง  จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเสมือนบิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติของเมืองไทย

อ่านต่อ

สารจากประธาน

    การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นเพื่อความอยู่รอดและเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  โลกเป็นผู้สร้างระบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีชีวิต เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งการเริ่มต้น ดำเนินไป และสิ้นสุดของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  โลกคือแม่ใหญ่ของมวลชีวิตทั้งหมดในโลกนี้  ระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ของโลกดำเนินไปได้โดยทุกชีวิตมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่เกื้อกูล เชื่อมโยง ส่งเสริม ควบคุม หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน เป็นทั้งระบบจำเพาะแต่ละพื้นที่และระบบรวมของทั้งโลก
    มนุษย์ไม่สามารถทำลายหรืออนุรักษ์โลกนี้ได้ โลกนี้จะไม่มีวันตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ แต่ระบบธรรมชาติสามารถถูกทำให้เสื่อมโทรมจนไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตหรือรักษาระดับคุณภาพชีวิตของคน สัตว์และพืช ในระดับที่มีอยู่ในวันนี้ต่อไปได้  ปัญหาใหญ่ที่สุดคือมนุษย์ไม่ได้มองว่าระบบธรรมชาติทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิต เปรียบได้กับร่างกายมนุษย์ที่มีระบบหัวใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและสมอง ฯลฯ รวมกันเป็นร่างกายที่สมบูรณ์  ธรรมชาติมีแสงแดด ดิน น้ำ ไฟ อากาศ ป่า สัตว์ป่า พืช ภูเขา ฝน ทะเล ฯลฯ เป็นอวัยวะของระบบธรรมชาติ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง และมีผลต่อกัน  และระบบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่รวมกันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ของโลกทุกวันนี้  ทุกทวีปก็คือระบบย่อยของโลก ทุกประเทศก็คือระบบย่อยของทวีป ทุกอย่างรวมเป็นชีวิตเดียวกันหมด คือ ชีวิตของโลก

อ่านต่อ
Back to top