SWITCH LANGUAGE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รำลึกถึงผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ในวาระครบรอบ 33 ปี

น.พ.บุญส่ง เลขะกุล

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สารจากประธาน

พิสิษฐ์ ณ พัทลุง

การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นเพื่อความอยู่รอดและเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โลกเป็นผู้สร้างระบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีชีวิต

โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

ตามประวัติเล่าว่า เมื่อกว่า 70 ปีมาแล้ว ครูบาศรีวิชัยได้นำนกยูงไทยมาเลี้ยงที่วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน จนนกยูงไทยได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยตัว

โครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้าง

สวนนกศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Back to Top